Owganistan Türkmenleri


Döwrümüzde Türkmenistan bilen bilelikde dünyaniò beıleki Ülkelerinde hem milıonlarça Türkmen ıaºaıar.Türkmenler Owganystan, Çin-Hytaı, Eıran, Yrak, Siriıede, Rusıa Federasiıasynyn Stawropol sebitinde, Azerbaıjan we Türkiıede giòiº geografiıada ıaºaıar.

Tutıan meıdany 657.500 km2 bolan Owganystanda bu güne çenli resmi bir ilat ıazuwı bolmady.  Owganystanıò 18.000.000-i geçıän ilatyn bardygyny belleıärler.  Bu ilatyò 6.000.000-dan köpüsi Türk halkydyr, ıagny Türkmenler, özbekler, Gyrgızlar we Gazaklardan ybaratdyr. (Türkmenleriò ilat sany 2.800.000-e ıakyndyr).  Türkmenlerih köpçülikleıin ıaºaıan ıeri bolan Demirgazyk Owganystan etraby ekerançylyga we maldarçylyga oòaılı bolup, ıerasty baılyklary babatdan hem örän baıdyr.  Bu sebitde nebit, tebigı gaz, mis we altyn bolup, bular has köp derejededir.

Owganystanyò territoriıasynda XVIII asyrdan bäri Türkmenler ıaºaıarlar.  Bu topraklarda Türkmenler tarapyndan Akhunly, Gaznaly, GökTürk, Seljukly we Awºarlar ıaly döwletler guruldy.  Owganystana soòky gezek göçler Amanullah han döwründe bolºewikler bilen Türkmenleriò arasunda bolup geçen yzygiderli aıgytly söweºde, 1923-nji ıyllarda Lebabyò Tutly Gyzylaıak obasyndan Halypa Gyzylaıak 200 müò adam bilen, Nobat Mirahyr, Hajy Iºan ºeıle hem Daºoguzdan Jüneıt han bilen müòlerçe Türkmenler Owganystana göçüpdiler.

Bu topraklara sygynan Türkmenler 1940.njı ıyllara çenli bolºewikler bilen soweºmekligi dowam etdiripdiler. ªol döwürde bolºewikleriò garabasany bolan Türkmenlerin bu çozüºlaryna "basmaçyla" diıen at berlipdir.  Ruslar "Basmaçylar" adyny talaòçy, garakçy manysynda ulanan wagty, Türküstan halky üçin bu söz "akynjylar-goranyºçylar-meıletinler" diıen manyny berıädi we bu at halk tarapyndan gysga wagtda goldanyldy.

Bolºewiklere garºy gaıgyrmazdan bir garaºsyzlyk göreºini alyp baran Türkmenler diòe uzyn ıyllap dowam eden aldym berdimli söweºden soòra bu boz söhralardan mahrum bolmaklyga mejbur boldular.

Alypa Gyzylaıak, Hajy Iºan, Nobat Mirahyr, Jüneıt han, Eziz han ıaly türkmen baºtutanlary ıurdunyò we halkynyò özbaºdaklygy üçin uçsuz gyraksyz Garagum gölünde at çapdyrypdyrlar, mengewikdir bolºewikleriò garabasan düıºüne öwrülipdiler. Owganystan demokratik gurluºyna geçileninden soòra 1964.nji ıyllarda Türkmenler mejlisde wekilçilik etmäge baºladylar.  Türkmenleriò arasynda 12-nji we 13-nji çagyryg döwrüniò wekillerinin Garkyndan Muhammet Ahmet, Muhammet Emin, ºordepeden Karadöwlet we Karaabdyllah, Anthoıdan Muhammet Ömer, ªybyrgandan Abdulkerim Mahdum, Kalaızaldan Nöwlewi Hajymyrat saılandylar.

1978-nji ıyllarda Sowet soıuzynyò goldawy bilen Dawut hanı ıykyp, onuò ıerine Nurmuhammet Teraki gelipdi. Bu wakadan soòra täzeden sowet - rus goºuny bilen söweºmäge mejbur bolan Türkmenler Jowizjanyò Sençeırek etrabyndan Möwlewi ªahabetdiniò ak patasy bilen Aımakly baºtutan bolan Seıfetdin Han söweºi baºladıar.  Bu göreºe 1980-nji ıyllarda Aºyr Pä1wanyò baºtutanlygyndaky beıleki Türkmenler hem goºulıar.  Bu ıerde halkyò özbaºdaklygy üçin göreº alyp baran Hajy Jepbar Saltyk, Hajı Mennan Mahdum, Ojar Pälwan, Abdysemet Mahsym, Möwlan baºtutan, İagyr Iºan, Abdytagan, Geldi Pälwan, İusup Pä1wan ıaly baºtutanlary ıörite belläp geçmek gerek.


www.turkmens.com